Άρση Απογόρευσης Βιομάζας

Υπουργική απόφαση άρσης απαγόρευσης βιομάζας, ΦΕΚ 2654/9-11-2011

Ασανσέρ

Κοινή υπουργική απόφαση για συντήρηση ανελκυστήρων, ΦΕΚ 2604/22-12-2008
ΦΕΚ 1797/21-12-2005

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

Νόμος 1577/85, ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985

Θέρμανση

Κανονισμός κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης, ΦΕΚ 631/7-11-1985
Τεχνικός κανονισμός κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων, ΦΕΚ 631/7-11-1985
Κανονισμός κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης, Π.Δ. 27-9/7-11-85 (ΦΕΚ 631 Δ’)
Νομολογία

Κατοικίδια

Νόμος 4039/2012, ΦΕΚ 15/2-2-2012
Νόμος 4235/2014, ΦΕΚ 32/11-2-2014

Νόμος 1024

Νόμος 1024, ΦΕΚ 195/6-2-2012

Νόμος 1976

Νόμος 1976, ΦΕΚ 1296/16-12-1977

Οικοδομικός κανονισμός 2012

Νέος οικοδομικός κανονισμός, Νόμος 4067, ΦΕΚ 79/9-4-2012

Περί ιδιοκτησίας

Περί οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτηρίας (Ηλίας Κωτσάκης)
Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους, Νόμος 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α)
Προεδρικό Διάταγμα 1985 (ΦΕΚ Δ’631)
Σχετικό με τις πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση (Ωρομετρητές, Θερμιδομετρητές), ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού του παγίου, κλπ.

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

Υπόδειγμα πρακτικού γενικής συνέλευσης

Πυροπροστασία

Διαχειριστής, Ποινικά υπεύθυνος πυροπροστασίας

Φυσικό αέριο

Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές, ΠΔ 420/87, ΦΕΚ 187/Α/20-10-87
Τροποποίηση του 420/87, ΦΕΚ 150/8-7-1988

 Νομοθετημένες διατάξεις που αφορούν σε οικοδομές:

Νόμος 3741/1929 “περι της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους” (ΦΕΚ 4 Α’/09-01-1929)

Νομοθετικό Διάταγμα 1024/1971 “περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου (ΦΕΚ 232 Α’/15-11-1971)

Νόμος 1562/1985 “οικοδόμηση συνιδιοκτητών ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την διανομή και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 150 Α’/16-09-1985). Σημ. Αυτός ο Νόμος αναφέρει και τις προϋποθέσεις πού μπορεί να συνατχθεί Κανονισμός διοικήεως πολυκατοικίας ή τροποποίηση υπάρχοντος Κανονισμού με το 65% της συνιδιοκτησίας-αντί της παμψηφίας)

Νόμος 960/1979 “περι επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για τη εξυπηρέτηση των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” (ΦΕΚ 194 Α’/25-08-1979)

Νόμος 1512/1985 “Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων του Ταμείου Νομικών” (ΦΕΚ 4 Α’/11-01-1985)

Προεδρικό Διάταγμα της 27ης Σεπτ/7ης Νοεμ 1985 “Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια πού περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες (ΦΕΚ 631 Δ’/1985)

Νόμος 3175/28-08-2003 “Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/29-08-2003)

Υποχρέωση κενών ιδιοκτησιών

Ως προς την κατανομή κοινοχρηστων δαπανών

Κσνονισμός Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Συνιδιοκτητών

Π.Δ. 27-9/7-11-85 : Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίας (ΦΕΚ-631 Δ’)

Νόμος 3741/1929/Α-4 Ιδιοκτησία και ορόφους (Οριζόντια Ιδιοκτησία)